Podnesena tužba protiv Vlade RS zbog istraživanja uglja na Bukovoj Kosi u Prijedoru

Created | By: freeradio | February 20, 2023
Podnesena tužba protiv Vlade RS zbog istraživanja uglja na Bukovoj Kosi u Prijedoru

Centar za životnu sredinu podnio je tužbu protiv odluke Vlade Republike Srpske kojom se pokreće postupak dodjele koncesije za istraživanje uglja na lokalitetu “Bukova Kosa” kod Prijedora, na području mjesne zajednice Veliko Palančište, a koja je nakon samoinicijativne ponude investitora “Drvo-export“ d.o.o. iz Teslića,  donesena na sjednici Vlade od 12.1.2023. godine.

Naime, važeći pravni okvir za dodjelu ove koncesije obavezuje sve nadležne organe izvršne vlasti, a naročito Vladu, da politiku dodjele koncesija uređuju i sprovode u skladu sa Dokumentom o politici dodjele koncesija Republike Srpske (dalje: Dokument o politici).

Dokument o politici je zvaničan dokument koji usvaja Narodna skupština, i isti ima dalekosežan pogled na raspoložive i potencijalne resurse, te mogućnost njihovog održivog korišćenja. Za period za koji je usvojen, on takođe posebno utvrđuje kojim javnim resursima se može raspolagati na teritorijama pojedinačnih opština.

Međutim, postojeći Dokument o politici je iz 2006. godine, i usvojen je za period od 2005-2007. godine. Isti je stoga do sada morao da bude usklađen sigurno pet puta, i to uz obavezno organizovanje javne rasprave prije usvajanja, što nije učinjeno. Pored toga, u postojećem Dokumentu, na teritoriji opštine Prijedor, uopšte nije predviđeno dodjeljivanje koncesije za istraživanje uglja, već za eksploataciju željezne rude, kamena i mineralne vode.

“Usljed stvarnog činjenično-pravnog stanja, nije jasno iz čega Vlada zapravo crpi legitimnost svoje odluke, odnosno konkretno, uopšte pravno uporište pokretanja postupka dodjele predmetne koncesije, budući da se radi o ozbiljnoj povredi relevantnih propisa i pravnoj praznini za koju Vlada nema nadležnost da samostalno popunjava ili interpretira”, izjavio je Redžib Skomorac, pravni savjetnik u Centru za životnu sredinu.

Manjak transparentnosti i nedostatak legitimnosti, nešto je što u pravilu karakteriše koncesionu politiku u Republici Srpskoj. Ovo je naročito izraženo u konkretnom slučaju, jer zajednica mještana lokacije na kojoj se planira istraživanje uglja, a koje se projekat direktno tiče, nije nikada imala priliku da učestvuje u javnoj raspravi koja bi bila organizovana u postupku izrade i usvajanja Dokumenta o politici, a koji bi bio usklađen sa današnjim okolnostima.

Naime, iako je postojala zakonska obaveza usklađivanja ovog akta na čak trogodišnjem nivou, isti nije usklađen ni nakon 17 godina. Usljed takvog raspolaganja javnim resusima, mještani mjesnih zajednica, na čijoj teritoriji se planira istraživanje uglja, su iskazali svoje negodovanje i zabirnutost na zboru koji su održali nakon najave dodjele ove koncesije.

Iz tog razloga u tužbi je istaknut i zahtjev za odlaganje izvršenja odluke Vlade, kako bi se pokušalo spriječiti nastajanje štete po životnu sredinu i pravnu sigurnost, ali i privatnu imovinu građana na datoj lokaciji, koji su suočeni sa preuranjenim otkupom svojih parcela.

“U datom trenutku ugovor o koncesiji nije zaključen, te Vlada još nije preuzela nikakve obaveze prema ponudiocu. Stoga, u slučaju privremene obustave postupka dodjele koncesije, imovinsko-pravnih implikacija ne bi bilo, kako koncesiono-pravni odnos još uvijek ne postoji. Nadamo se da će to prepoznati i sud, te da će naložiti da se suspenduje dalje postupanje po ponudi investitora, i to do eventualnog nastupanja pravnih okolnosti neophodnih kako za validno raspolaganje javnim resursima, tako i za sticanje koncesije”, dodao je Skomorac.

O ovom zahtjevu za odlaganje izvršenja odluke Vlade, sud bi trebao da odluči posebnim rješenjem u skraćenom postupku, tj. prije donošenja konačne presude po tužbi.

Podsjećamo da Centar za životnu sredinu djeluje kao Arhus centar u Banjaluci i dio je mreže Arhus centara u BiH, te da je kao takav veza između javnih organa i šire društvene zajednice. S tim u vezi, zabrinuti mještani uz pomoć Centra će moći da razmotre svoje naredne korake.

No Comments
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free Media d.o.o.
FREE RADIO PRIJEDOR

Žarka Zgonjanina 15
79 101 Prijedor

Tel: 052/233-303
Tel/fax: 052/240-101

E-mail: freeradio.prijedor@gmail.com

Informacije koje se pružaju na ovom web sajtu nisu službene informacije vlade SAD-a, i ne predstavljaju stavove američke Agencije za međunarodni razvoj ili američke vlade.

Informacije koje se pružaju na ovom web sajtu nisu službene informacije vlade SAD-a,

i ne predstavljaju stavove američke Agencije za međunarodni razvoj ili američke vlade.

Copyright 2017